Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες, καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Η ΕΘΕΑΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019 και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν έναν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, το οποίο καλείται υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα περιέχουν πληροφορίες όπως:

 • όνομα
 • διεύθυνση
 • αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
 • εισόδημα
 • πολιτισμικό προφίλ
 • κωδικός πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ)
 • δεδομένα που διατηρούν νοσοκομεία ή γιατροί (με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίηση προσώπου για ιατρικούς λόγους).

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα εξής χαρακτηριστικά ενός προσώπου:

 • φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
 • σεξουαλικός προσανατολισμός
 • πολιτικά φρονήματα
 • θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας, εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων (π.χ. όταν έχετε δώσει την πλήρη συγκατάθεσή σας ή όταν η επεξεργασία απαιτείται για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή της εθνικής νομοθεσίας)
 • προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ ή την εθνική νομοθεσία

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Όταν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται εκτός της Ε.Ε., η προστασία που παρέχει ο ΓΚΠΔ εξακολουθεί να ισχύει για τα εν λόγω δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα δεδομένα εξάγονται στο εξωτερικό, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρείται ένα από τα παρακάτω μέτρα:

 • Η χώρα εκτός της ΕΕ εφαρμόζει κανόνες που κρίνονται επαρκείς από την Ε.Ε.
 • Η επιχείρηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να παράσχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως να περιλάβει συγκεκριμένες ρήτρες στη συμφωνηθείσα σύμβαση με τον εκτός της ΕΕ εισαγωγέα προσωπικών δεδομένων
 • Η επιχείρηση βασίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα για την μεταφορά (παρεκκλίσεις), όπως η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο ΓΚΠΔ ορίζει αυστηρούς κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων βάσει συγκατάθεσης. Σκοπός των κανόνων αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι το υποκείμενο των δεδομένων κατανοεί για τι πραγματικά έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Αυτό σημαίνει ότι η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται ελεύθερα, συγκεκριμένα και χωρίς ασάφειες με δήλωση διατυπωμένη σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται με καταφατική πράξη, π.χ. με την επιλογή τετραγωνιδίου σε ιστοσελίδα ή με την υπογραφή δήλωσης.

 

Όταν έχει δοθεί συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τότε μόνο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η συγκατάθεση. Τέλος, να αναφέρουμε πως το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ είναι τα εξής:

– Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρκαδίας 26, 115 26, Αμπελόκηποι, Αθήνα

– Τηλέφωνο – σταθερό: 210 77 12 469

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: etheas.greece@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτά.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να λάβετε (δικαίωμα στη φορητότητα) τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα μεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση μας.

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον καθώς και στη δημιουργία των εξατομικευμένου προφίλ χρήσης.

Για τους ανωτέρω σκοπούς τυχόν αίτημά του υποκειμένου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ στο e- mail: etheas.greece@gmail.com

Σε περίπτωση αιτήματος σας, έχουμε την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Διατηρούμε το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας, στο οποίο υποχρεούμαστε να απαντήσουμε αιτιολογημένα.

Κατόπιν κάθε αιτήματος υποχρεούμαστε να σας απαντήσουμε εντός μηνός από την κατάθεση αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης επί του αιτήματος έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε, για τους λόγους που δεν ενεργήσαμε.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση: http://www.dpa.gr/

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, ενημερώστε μας στο email: etheas.greece@gmail.com.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας.

Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Λάβετε υπόψη ότι τη δυνατότητα να διαμορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας ώστε κάθε εργαζόμενος και κάθε συνεργάτης μας να επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες μας προβαίνουν σε κάθε πράξη επεξεργασίας σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες, ενώ δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

Για τυχόν παραβίαση (data breach) των προσωπικών σας δεδομένων η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών – ΕΘΕΑΣ θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.