Ετικέτα: Πρόγραμμα Προώθησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαγωγνισμός

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για αγροτικά προϊόντα στον Καναδά, την Μαλαισία και την Ν. Κορέα»

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ...